10 Jaar Klankbordgroep
Cultuur Echt-Susteren

“Vier keer linksaf is ook rechtdoor”

 10 jaar Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren

(2006 – 2015)

PRESENTATIE AAN COMMISSIE MAATSCHAPPIJ (10 mei 2016)

Inleiding / terugblik

Mevrouw de voorzitter, dames en heren,

De Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren bestaat 10 jaar.

Tijd om even pas op de plaats te maken, terug te kijken, maar meer nog vooruit te kijken!

Om meteen maar met de deur in huis te vallen:

De gemeente Echt-Susteren ziet Kunst en Cultuur niet enkel als vrijetijdsbesteding, maar als een onmisbare motor van de gemeenschap. Vandaar dat het genieten van het kunst- en cultuuraanbod voor iedereen mogelijk hoort te zijn. In dit opzicht streeft de gemeente ernaar het aanbod voor iedereen toegankelijk te maken en meer ruimte te creëren voor ieders ontwikkeling.

Er bestaan uiteenlopende definities van het begrip “cultuur”, die duiden op verschillende theoretische benaderingen.

Over het algemeen wordt de term echter gebruikt voor ambacht, kunst, religie en wetenschap, maar ook voor gewoonten en gebruiken in een land, kleding, feesten, eten en drinken.

Ter verduidelijking enkele voorbeelden:

 • De Nachtwacht van Rembrandt
 • Pinkpop
 • Graffiti – negatief
 • Graffiti – positief

 

De Klankbordgroep Cultuur is op initiatief van het College van Burgemeester en Wethouders in januari 2006 van start gegaan.

Géén raadscommissie, maar een klankbordgroep met een luisterend oor voor het hele culturele veld, die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd kan en mag adviseren.

Leden van de groep waren en zijn personen, die in het culturele leven actief zijn en verder ook de diverse kernen in onze gemeente kennen. De leden van de Klankbordgroep nemen aan de vergaderingen deel op persoonlijke titel.

De opdracht:

Om binnen de beschikbare kaders ontwikkelingen te stimuleren of te faciliteren op alle terreinen van de kunsten, zowel amateuristisch als ook professioneel. Verder horen ook het cultureel erfgoed, archeologie en folklore tot het gemeentelijk beleid.

Cultuureducatie was en is nog steeds een speerpunt en moet dit ook blijven,

zowel in het reguliere onderwijs als in het naschoolse traject! Dhr. Loek van Tiggelen zal dit vanuit de optiek en bevindingen van de provinciale netwerkorganisaties straks nader toelichten.

In 2010 komen de activiteiten in een stroomversnelling. De Klankbordgroep Cultuur krijgt ondersteuning van een “cultuurcoach” van Stichting Menswel. Formeel een functionaris die velerlei culturele activiteiten coördineert, maar voor de Klankbordgroep Cultuur een onmisbare duizendpoot.

Een jaar later, in 2011, worden de taken van de Klankbordgroep Cultuur uitgebreid, om ook projecten en evenementen te initiëren c.q. te organiseren.

10 jaar is niet in enkele zinnen samen te vatten, daarom een kleine greep uit die 10 jaar adviezen en projecten van Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren.

 • Advies en mee-organiseren van de heropening van het gemeentehuis.
 • Adviserende werkzaamheden, niet altijd even dankbaar, omdat deze in de beginperiode vaak zonder reactie bleven.
 • Behoud cultureel erfgoed.
 • Gemeentelijke uitvoeringprogramma’s Cultuur.
 • Het instellen van een gemeentelijke Cultuurprijs.
 • Inbreng bij de totstandkoming van het door de gemeenteraad in 2014 vastgestelde Cultuureducatieplan Echt-Susteren 2015-2018 “Verbinden=versterken”.
 • Betrokken bij de instelling van een Lokaal Platform Cultuureducatie.
 • Herplaatsing kunstwerk “de Hand”van Piet Killaars.
 • Project Inhaalslag: met gecoördineerde subsidies kinderen van 4 tot 12 jaar kennis laten maken met muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, enz.
 • Exposities in de hal van het gemeentehuis.
 • De flyer Cultuurzomer.
 • De “Klassendag” in het kader van de Open Monumentendag.
 • Open Podium waar jong en oud hun talenten kunnen laten zien en horen.
 • Sjarabang-kunstproject waarbij eigen kunstwerken of werkstukken gemaakt worden.
 • 50-Jaar Mijnen: een literair-muzikale avond.

Anno 2016

Natuurlijk is 10 Jaar Klankbordgroep Echt-Susteren ook te gebruiken als ijkpunt voor de komende jaren. Zelfreflectie is dan het toverwoord, waarbij sterke en aandachtspunten aan de orde komen:

Sterke punten zijn o.a.:

 • deskundigheid op diverse terreinen van cultuur;
 • onafhankelijk kunnen adviseren gevraagd en ongevraagd;
 • ondersteuning door een professionele kracht (cultuurcoach);
 • samenwerking met het basisonderwijs (al negen jaar);
 • subsidiëring van nieuwe initiatieven zoals Cultuurzomer, Open Podium, Sjarabang;
 • een goede samenwerking met de gemeentelijke diensten cultuur en faciliteiten;

Aandachtspunten zijn o.a.:

 • behoefte aan versterking en status binnen de gemeente: risico van vrijblijvendheid van adviezen.
 • kunstdisciplines dans en theater zijn niet vertegenwoordigd;
 • geen passend aanbod theateraccommodaties;
 • relatief weinig bekendheid bij de lokale overheid;
 • weinig publieke bekendheid.
 • niet te vinden op social media.

De toekomst

Ondanks veranderingen in onze samenleving blijft cultuur juist een belangrijke factor. Dat vraagt steeds opnieuw, ook van de Klankbordgroep Cultuur, een hoge mate van flexibiliteit.

 • Cultuureducatie is daarbij een speerpunt dat steeds aan vernieuwing onderhevig zal blijven. Immers cultuur in de breedste zin maakt inhoudelijk deel uit van onze samenleving. De school is dan de plaats waar toekomstige volwassenen dit leren en kennis maken.

Doelstelling:

Start met muziekonderwijsproject op alle scholen in 2016.

 • Ouderen waar mogelijk actief betrokken laten blijven binnen de gemeenschap. Dus niet de televisie als dagbesteding, maar zelf bezig zijn en blijven.

Doelstelling:

In overleg met verzorgingstehuizen/dagopvang activiteit(en) voor ouderen aanbieden.

 • Kunst en cultuur kent binnen de gemeente een ruim aanbod. Vaak is dit echter incidenteel en versnipperd. Samen met organiserende verenigingen en instellingen tot een programma komen dat niet alleen “voor elk wat wils” kan bieden, maar ook toegankelijkheid voor iedereen garandeert.

 

Doelstelling:

Start van een literair café met diverse organisaties.

 • Culturele verenigingen zoals muziek-, toneel- en dansverenigingen een podium bieden. Veel van deze verenigingen hebben te maken met vergrijzing en krimp van leden. Dat betekent samen met het basisonderwijs de schouders zetten onder cultuureducatie.

Doelstelling:

Stimuleren van vaste samenwerking tussen scholen en verenigingen.

 • Jongeren hebben een eigen, typische cultuurbeleving. Hun cultuur is vluchtiger en aan een snelle verandering onderhevig. Binnen de gemeente zijn er initiatieven, zoals daar o.a. zijn “de Herrietent” en “Talent House”. Ook daar willen we jongeren een podium bieden.

 

Doelstelling:

Vertegenwoordiger(s) van jongerenorganisaties opnemen in klankbordgroep, of als vaste adviseurs aanstellen.

 • Kunst in de openbare ruimte wordt met medewerking van de Klankbordgroep Cultuur door een werkgroep geïnventariseerd in de hele gemeente. Op basis van deze inventarisatie komen tot realisatie van kunst in de openbare ruimte en in overleg met omwonenden het beheer van deze kunstwerken regelen.

 

Doelstelling:

Afronden inventarisatie in 2016 en starten eerste project in 2017.

 

 • Bekendheid, deskundigheid, maatwerk en de inbreng van ervaring is een pluspunt om te komen tot een soepele en laagdrempelige samenwerking met verenigingen, instellingen en organisaties.

Doelstellingen:

 • Lanceren van een website: cultuurechtsusteren.nl
 • Verspreiding van een Nieuwsbrief
 • Cultuurzomer wordt CultuurEStafette
 • Aandacht blijven vragen in de media

 

Mevrouw de voorzitter, dames en heren,

Cultuurbeleving is voor iedereen iets persoonlijks. Toch is cultuur ook juist iets dat verbindt. Ouderen en jongeren hebben ieder hun eigen cultuurbeleving.

Jongeren roepen bijvoorbeeld al snel dat ze iets oubollig, belegen of antiek vinden. Ouderen zeggen vaak dat popmuziek alleen maar herrie is.

Die tegenstellingen maken terecht onderdeel uit van onze cultuurbeleving. Uitgangspunt moet zijn dat JONG en OUD zich vinden. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Als Klankbordgroep Cultuur Echt-Susteren willen we juist die samenwerking tot stand proberen te brengen. Zoeken betekent ook volgens plan een weg inslaan, al doende tot een ander inzicht komen en een andere route volgen. Met andere woorden:

 

Vier keer linksaf is ook rechtdoor!

Overigens:

Vier keer rechtsaf is ook rechtdoor!

Ik dank u voor uw aandacht!

P.C.G. Voorter, 05-05-2016.